Zakres usług

Prawo świeckie:

I. Prawo cywilne:

a) kompleksowe doradztwo, sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych, udział w mediacji i postępowaniu pojednawczym;

b) reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji, reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym;

c) sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego;

d) dochodzenie roszczeń z umów, dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień (mi.n. z tytułu wypadków komunikacyjnych);

e) prowadzenie spraw dotyczących nieruchomosci (m.in. spraw o ochronę własności, zniesienie współwłasności, ochronę naruszonego posiadania, zasiedzenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym);

f) prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (m.in. spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podziału spadku, zachowek);

g) prowadzenie spraw z zakresu prawa konsumenckiego;

h) prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych;

i) prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie.

II. Prawo rodzinne i opiekuńcze:

a) rozwód;

b) separację;

c) unieważnienie małżeństwa;

b) podział majątku wspólnego;

e) zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej;

f) władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem;

g) adopcję i przysposobienie;

h) alimenty.

III. Prawo karne:

a)reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami policji i prokuraturą, a także w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji;

b) prowadzenie spraw w postępowaniu wykonawczym (m.in. spraw o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności).

IV. Prawo gospodarcze:

a) reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych;

b) zakładanie spółek prawa handlowego, przekształcanie i likwidację spółek;

c) przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów założycielskich i statutów, sporządzenie projektów uchwał;

d)  prowadzenie spraw rejestrowych;

e) opiniowanie oraz przygotowywanie umów dotyczących działalności spółek;

f) prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

V. Prawo administracyjne i podatkowe:

a) prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi;

b) sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych.

Prawo kanoniczne:

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dla strony powodowej:

• wstępna konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu – porada prawna
• sporządzenie skargi powodowej
• rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej – jeżeli zostanie odrzucona przez Trybunał
• pomoc w doborze materiału dowodowego
• przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków
• sporządzenie innych pism procesowych – przykładowo odnoszących się do formuły sporu, uwag co do opinii biegłych, odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
• przedłożenie uzupełniającego materiału dowodowego po publikacji sprawy
• sporządzanie głosu obrońcy po publikacji akt sprawy
• redagowanie apelacji lub innych środków odwoławczych
• prośba o wyznaczenie Trybunału III instancji w Polsce
• apelacja do Roty Rzymskiej – tj. Trybunału III instancji

Dla strony pozwanej:

• wstępna konsultacja sprawy po otrzymaniu przez pozwanego skargi powodowej – porada prawna
• przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową lub ewentualnie skargi wzajemnej
• pomoc w doborze materiału dowodowego
• przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków
• sporządzenie innych pism procesowych – przykładowo odnoszących się do formuły sporu, uwag co do opinii biegłych, odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
• przedłożenie uzupełniającego materiału dowodowego po publikacji sprawy
• i inne.